Agro Sieć Sp. z o.o.
Oferta

BIOREWOLUCJA – siły biologii w służbie Twoich upraw!

W ostatnich latach obserwować można coraz gorszy stan fitosanitarny gleb i zubożenie różnorodności mikroorganizmów glebowych, co wynika z uproszczonego płodozmianu (dominacja zbóż) oraz intensyfikacji technologii produkcji (duże dawki nawozów mineralnych i pestycydów).
Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzących: zmniejszenie zawartości materii organicznej (gorsza struktury gleby, mniejsza dostępność składników pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności zarodników patogenicznych grzybów.

działanie biorewolucji

Fundamental – aplikacja doglebowa

fundamental doglebowo
 

Mikroorganizmy zawarte w preparacie Fundamental wykazują wielokierunkowe działanie. Ich aktywność pozytywnie wpływa na proces kiełkowania nasion/ziaren, rozwój systemu korzeniowego, ograniczenie w glebie zarodników m.in. Verticillium, Fusarium, Thielaviopsis oraz stymulację rozwoju grzybów pożytecznych (Trichoderma), które ograniczają rozwój szarej pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek.

Fundamental wpływa również na szybszy rozkład resztek pożniwnych i rozpuszczenie trudnodostępnych składników pokarmowych i w efekcie ich lepszą dostępność dla roślin.

 

pojemności fundamental
 

Fundamental – aplikacja dolistna

fundamental dolistnie
 

Mikroorganizmy zawarte w Fundamental pozytywnie oddziałują na fizjologię roślin, również aplikowane nalistnie. Zaskakującym jest fakt, że zasiedlają one roślinę przynajmniej przez 30 dni – w tym czasie bakterie z rodzaju Lactobacillus, Bifidobacterium i Rhodopseudomonas oraz drożdże zapobiegają infekcji ze strony sprawców chorób (produkują bakteriocyny i kwas octowy), zwiększają naturalną odporność roślin (indukują aktywność peroksydaz) oraz wykazują działanie stymulujące rośliny do sprawniejszego rozwoju (wytwarzają kwas indolilooctowy – naturalną auksynę).
Obserwowany efekt fizjologiczny jest także wynikiem intensywniejszej syntezy chlorofilu oraz witamin, co w efekcie wpływa na większą dynamikę fotosyntezy.

 

Biokurator – wysokoskoncentrowany roztwór mikroorganizmów

biokurator dzialanie

Biokurator zawiera wyselekcjonowane i wysokoskoncentrowane szczepy mikroorganizmów odpowiedzialnych przede wszystkim za zwiększenie odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym. Bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże konkurują z patogenicznymi grzybami o miejsce receptorowe na powierzchni rośliny, a dodatkowo produkują kwasy organiczne i bakteriocyny, co w efekcie skutecznie zapobiega występowaniu chorób grzybowych na roślinach uprawnych.
Mikroorganizmy zawarte w Biokurator wykazują naukowo udowodnioną skuteczność w ograniczaniu występowania m.in.
fuzarioz, chwościka buraka, antraknozie, szarej pleśni oraz różnego rodzaju zgniliznom.

pojemnosci biokuratora

Fundamental Ca i Biokurator Liquid Ca

dzialanie fundamentala ca i biokuratora liqiud ca
 

Nieodzownym elementem technologii opartych na nalistnych zabiegach Fundamental oraz Biokurator jest ich łączna aplikacja wraz z Fundamental Ca lub Biokurator Liquid Ca. Powstały na powierzchni rośliny mleczan wapnia tworzy płaszcz wapniowy, który zapewnia środowisko sprzyjające zasiedleniu roślin przez mikroorganizmy zawarte w Fundamental i Biokurator.
Mikroorganizmy zawarte w tych preparatach wraz z wapniem działają kompleksowo, zwiększając odporność roślin przeciwko patogenom grzybowym, utrudniając im wniknięcie do komórek roślinnych oraz stymulując rośliny do intensywniejszego rozwoju.

fundamental ca wiadro BioKURATOR liquid ca
 

Fundamental i Fundamental Ca oraz Biokurator i Biokurator Liquid Ca to połączenie regenerujących mikroorganizmów i dostępnych dla roślin kationów wapnia.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem ŚOR:  📞 668 214 839  📞 664 144 564  📧 sor@agrosiec.pl