Agro Sieć Sp. z o.o.

Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych

Gospodarstwa opiekuńcze to innowacyjna forma gospodarowania, która polega na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą cechą takich gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do realizowania działań przede wszystkim o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem włączenia społecznego osób przebywających w danym gospodarstwie opiekuńczym.

Rozwiązanie to jest coraz częściej stosowane w krajach Unii Europejskiej. Projekt w Polsce  jest  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Główne cele projektu GROWID jest  opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego wdrażania.                          

Projekt ma przyczynić się także do likwidacji innych istotnych dla Polski barier rozwojowych takich jak:

  • nierówności pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi w dostępie do usług społecznych,
  • problemy z organizacją usług publicznych na poziomie lokalnym,
  • niska jakość kapitału społecznego oraz nierówności społeczne,
  • rozwiązanie problemu niewystarczającej koordynacji polityk publicznych.

Na podstawie gospodarstw rolnych może powstać w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w których wsparcie znajdą osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami  oraz samotne. Stworzenie sieci gospodarstw opiekuńczych pozwoli na sprostanie wyzwaniom przed jakimi stoi polska wieś, które w dużym stopniu związane są ze starzeniem się społeczeństwa, koniecznością podnoszenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz poszukiwaniem dodatkowych źródeł dochodów dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Liderem projektu GROWiD  jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozostali partnerzy to:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków.

Po zakończonej fazie badawczej, projekt wchodzi właśnie w etap przygotowania do zastosowania wyników. Celem wymienionej fazy jest przygotowanie do zastosowania w praktyce usług społeczno-opiekuńczych i opracowanie projektu nowych regulacji prawnych i budowanie poparcia społecznego dla proponowanych rozwiązań w tym prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

 

Z nami osiągniesz więcej!