Agro Sieć Sp. z o.o.

Na czym polega strategia ,,od pola do stołu”?

Strategia „Od pola do stołu” to dokument, w którym Komisja Europejska poinformowała o konieczności zmian unijnego rolnictwa na bardziej przyjazne ludziom, zwierzętom, środowisku i klimatowiStrategia od pola do stołu

Obecny system oparty na priorytecie ekonomicznym i przemysłowym podejściu – niezależnie od chwilowej, dobrej koniunktury – w niedalekiej przyszłości przestanie się sprawdzać. Przestanie działać, gdyż w rachunku nastawionym jedynie na wydajność i konkurencyjność nie został uwzględniony najważniejszy element: stan zasobów naturalnych, które są niezbędne do produkcji żywności i pasz.

Nowa strategia na rzecz bioróżnorodności dotyczy głównych przyczyn utraty bioróżnorodności, takich jak niezrównoważone użytkowanie gruntów i morza, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska i inwazyjne gatunki obce. W strategii proponuje się m.in. ustanowienie wiążących celów w zakresie odtworzenia zdegradowanych ekosystemów i rzek, poprawy stanu siedlisk i gatunków chronionych w UE, powrotu owadów zapylających na grunty rolne, ograniczenia zanieczyszczeń, ekologizacji miast, wspierania rolnictwa ekologicznego i innych praktyk rolniczych sprzyjających różnorodności biologicznej, a także poprawy stanu zdrowia lasów europejskich.

 Aby osiągnąć cel dotyczący rolnictwa ekologicznego w UE, należy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy tego sektora i promować popyt. Oprócz środków wspólnej polityki rolnej (WPR), takich jak ekoprogramy, inwestycje i usługi doradcze, oraz środków wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), Komisja przedstawi plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Pomoże on państwom członkowskim stymulować zarówno podaż, jak i popyt na produkty ekologiczne. Zapewni zaufanie konsumentów poprzez kampanie promocyjne i zielone zamówienia publiczne – czytamy w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

W ramach strategii przedstawiono konkretne działania do 2030 r., w tym przekształcenie co najmniej 30 proc. europejskich obszarów i mórz w skutecznie zarządzane obszary chronione oraz przywrócenie różnorodnych elementów krajobrazu na przynajmniej 10 proc. powierzchni użytków rolnych. Na rzecz bioróżnorodności uruchomione zostaną środki finansowe w wysokości 20 mld euro rocznie – z różnych źródeł, w tym funduszy unijnych, krajowych i prywatnych.

Jednym z filarów strategii jest  ograniczenie  stosowania chemicznych pestycydów do 2030 r. Zwiększy się kontrola nad tradycyjnymi środkami upraw, wspierane zaś będą niechemiczne i zrównoważone sposoby upraw.  

Ważną rolę w strategii odgrywa rolnictwo ekologiczne. Komisja będzie wspierać rozwój obszarów użytkowanych w ramach rolnictwa ekologicznego, tak aby
do 2030 r. stanowiły one 25 proc. powierzchni gruntów rolnych.

 

Z nami osiągniesz więcej!