Agro Sieć Sp. z o.o.

Dofinansowanie na zakup komputera dla dzieci z rodzin rolniczych

Będziemy wypłacać środki do 1,5 tys. zł na laptop czy komputer stacjonarny, przeznaczony dla dzieci do nauki zdalnej – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką  rolnicy mogą  składać do 30 grudnia 2020 roku. Dofinansowanie wynosi 1500 zł na rodzinę.

Jak podaje ARiMR, pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

  • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
  • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
  • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do wniosku o przyznanie dotacji na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci rolnika należy dołączyć: 

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w okresie od 10.12.2020 r. do 31.03.2021 roku.

Jeśli rolnik planuje zakup takiego sprzętu dopiero w I kwartale 2021 roku, to może dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. fakturę potwierdzającą kupno komputera. Dofinansowanie będzie przyznawane jednemu z rodziców na jego wniosek o przyznanie pomocy, złożony do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. 

Wniosek_o_dofinansowanie_zakupu_komputera_dla_dziecka_rolnika

Z nami osiągniesz więcej!